Duhová linka

Obchodní podmínky obchodu Duhový kloBouček

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu provozovaném Petrem Boučkem. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je fyzická osoba  Petr Bouček, se sídlem Za Tratí 61/6, 588 12 Dobronín, IČ 68750234, zapsané u živnostenského úřadu v Jihlavě a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše ve znění pozdějších předpisů.

 

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.                                                                           

Dodavatel / Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.                                                                            

Kupující / spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující / nikoli spotřebitel– je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Zboží / Věc
 – jedná se o výrobky, jež prodávající prodává v rámci své podnikatelské činnosti a jež uvádí na svých internetových stránkách „www.petrboucek.cz/drevene-stavebnice“.

Uzavření kupní smlouvy
 – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva se uzavírá na základě objednávky kupujícího učiněné na internetových stránkách prodávajícího a na základě jejího potvrzení prodávajícím (prostřednictvím elektronické zprávy).
Kupující je povinen uvést v objednávce úplné a pravdivé údaje. Před odesláním objednávky bude umožněno kupujícímu zkontrolovat a případně změnit uvedené údaje.
Prodávající je povinen neprodleně po obdržení objednávky potvrdit její obdržení.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky kupujícího, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu kupujícího objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci (spolu s jejím zdůvodněním) na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.
Prodávající je povinen vyřídit řádnou objednávku a odeslat objednané zboží na uvedenou adresu nejpozději do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky. V případě platby předem na účet počíná tato lhůta běžet až okamžikem připsání platby ve stanovené výši na účet prodávajícího.
Nebude-li možné zboží odeslat v termínu uvedeném v předchozím odstavci, oznámí prodávající tuto skutečnost kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Kupující je v tomto případě oprávněn od smlouvy odstoupit, a to v období od doručení elektronické zprávy o prodlení s odesláním zboží do okamžiku doručení elektronické zprávy prodávajícího o odeslání zboží na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

 

Dodání zboží a právo na odstoupení od smlouvy

Kupující se zavazuje odebrat objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případné další poplatky spojené s dopravou (např. poštovné, balné, dobírka), na něž byl před odesláním objednávky upozorněn.
Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu řádně prohlédnout a o případných zjištěných vadách informovat prodávajícího za podmínek stanovených v následujícím článku.
Kupující, který je spotřebitelem, je podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku oprávněn od kupní smlouvy odstoupit (uplatnit své právo na vrácení zboží) do 14 dnů od dodání zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jedná-li se o smlouvu:
- na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
Dále je spotřebiteli doporučeno vrátit věc v původním, pokud možno nepoškozeném obalu.
Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen zaslat odebrané zboží zpět prodávajícímu (resp. mu je vrátit v některé z jeho provozoven). Prodávající je povinen vrátit kupujícímu cenu vráceného zboží (tj. zaplacenou cenu poníženou o náklady na dodání zboží kupujícímu a o případné náklady vynaložené prodávajícím v souvislosti s vrácením zboží) do 5 pracovních dnů ode dne vrácení zboží prodávajícímu, nejpozději však do 30 dnů ode dne účinnosti projevu vůle k odstoupení od smlouvy (kupujícímu nenáleží právo na úhradu částky vynaložené na vrácení zboží). Kupující je oprávněn určit způsob vrácení kupní ceny: a) bezhotovostním převodem na účet sdělený písemně nebo elektronickou zprávou prodávajícímu nebo b) zasláním složenky na adresu uvedenou v objednávce (či jinou adresu sdělenou pro tento případ písemně nebo elektronickou zprávou prodávajícímu) nebo c) vrácením kupní ceny v hotovosti na provozovně prodávajícího. Pokud kupující při projevu vůle k odstoupení od smlouvy neurčí způsob vrácení kupní ceny, vrátí ji prodávající zasláním složenky na adresu uvedenou v objednávce.

 

Nemožnost plnění, změna ceny a jeho následky

Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky. Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy, dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit.

 

Rozpor s kupní smlouvou (§ 616 obč. zák.)

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

Reklamace vad zboží

Je-li kupujícím spotřebitel a není-li na záručním listu uvedena záruční doba delší, je na veškeré zboží poskytována zákonem stanovená záruční doba 24 měsíců od převzetí zboží.
V případě, že se kupní smlouva řídí obchodním zákoníkem (nákup zboží kupujícím souvisí s jeho podnikatelskou činností, což je prodávajícímu deklarováno zejména uvedením identifikačního čísla – IČ – v objednávce zboží), je kupující povinen oznámit prodávajícímu zjevné vady zboží bez zbytečného odkladu po dodání zboží (nejpozději však do 5 pracovních dnů po dodání zboží). Skryté vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu do 5 pracovních dnů po dni, kdy bylo možné tuto vadu zjistit.
Vady zboží je kupující – spotřebitel povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce dvouleté záruční lhůty, jež počíná plynout dnem dodání zboží.
Reklamace může být uplatněna v provozovně prodávajícího nebo může být prodávajícímu zaslána písemně nebo elektronickou zprávou. Doporučujeme uvést popis zjištěné vady.
Reklamace dále může obsahovat volbu nároku, který kupující na základě odpovědnosti za vady vůči prodávajícímu uplatňuje – právo na výměnu zboží, právo na opravu zboží, právo na vrácení kupní ceny (odstoupení od smlouvy), právo na poskytnutí slevy z kupní ceny atd.
K reklamaci prosíme přiložit kopii faktury a kopii dokladu o zaplacení reklamovaného zboží.
Kupující bere na vědomí, že prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé v důsledku jejich dlouhodobého užívání (opotřebení), v důsledku jejich užívání v rozporu s pokyny uvedenými v návodu k použití nebo jejich mechanickým poškozením.
Prodávající je povinen posoudit reklamaci kupujícího ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. O výsledku tohoto posouzení je povinen kupujícího informovat též bez zbytečného odkladu po posouzení reklamace.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
Jestliže kupující jednal při uzavření smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se otázky neupravené v těchto obchodních podmínkách obchodním zákoníkem.
Níže uvedené odstavce se uplatní, jestliže kupující jednal při uzavírání této smlouvy jako spotřebitel (tj. zboží nepořídil jako podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti).
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Opětovným vyskytnutím vady se rozumí, pokud se stejná vada objeví potřetí, větším počtem vad se rozumí tři nebo více vad.
Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.
V případě výměny věci začne běžet nová záruční doba. Byla-li vyměněna součástka, na níž byla poskytnuta záruka, začne běžet nová záruční doba pro tuto součástku.
Prodávající je povinen na žádost spotřebitele vydat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Záruční list může být nahrazen dokladem o prodeji věci, pokud tento obsahuje údaje, které musí obsahovat záruční list.
Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
Kupující má právo na úhradu nákladů spojených s reklamací. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy pro vady věci popsané výše, má právo také na úhradu nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.

 

Bezpečnost a ochrana informací a osobních údajů

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:
1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky.
Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

 

V Dobroníně 7.1.2020